Skip to content

Мосегийн Хуулийг дагах…

Есүст итгэсэн бид бүхэн Түүнийг дагахаар шийдсэн бөгөөд үүний тулд Библиэс суралцдаг. Тэгэхээр нэгэн том асуулт гарч ирдэг. Ертөнцийн Эзэн ард түмэндээ нэгэнт ариун Хууль өгсөн учраас тэр Хуулийг нь бид өнөөдөр дагах ёстой юу? Энэ сэдвээр Христитгэлд янз бүрийн үзэл бодол байсаар ирсэн. Үүний жишээд, Адвентист сүм тэр Хуулийг дагах ёстой учраас ням гаригт бус, бямба гаригт амарч, сүмдээ явах ёстой гэж заадаг. Ихэнх сүм чуулган үүнд санаа нийлэхгүй, тус Хуулийг дагах хэрэггүй гэж хэлдэг. Тэгсэн ч гэсэн 10 Хуулийг дээдлэн, Мосегийн хуулийн зааснаар аравны нэгийг хурааж, пастор удирдагчаа Ертөнцийн Эзэн ба хүний хооронд зуучлах зууч мэтээр үзэн, сүмдээ заавал тогтмол ирэх ёстойг шаардах бөгөөд өөрийн гэсэн янз бүрийн дагахгүй л бол болохгүй дүрэмтэй байх нь түгээмэл. Үүний үр дагаварт авралаа алдаж болох эсэхийг итгэгчид ер нь тодорхой хэлж мэдэхгүй. Сүмдээ явахаа больсон итгэгчийг Их Эзэнээс холдож, авралаа алдсан гэж үзэх нь олонтаа.


Тиймээс уг асуултыг нь дахин тавья: Ертөнцийн Эзэний Мосед өгсөн Хуулийг бид өнөөдөр мөрдөх ёстой юу? Итгэгч хүн авралаа алдах боломжтой юу? Эдгээр асуултын хариултаас бид бүхний аврал шалтгаалж мэднэ.

Гэвч уг хариуг нь хайхаар нэгэн асуудалтай тулгарна. Үүнд: Библийн өгсөн хариу зөрчилдөөнтэй, аль ч талд өөрийн үзэл бодлоо батлах олон ишлэл олддог. Ертөнцийн Эзэний Үг нэгэнт үнэн учраас дотроо зөрчилдөх ёсгүй болохоор энэ байдал үнэхээрийн хачин. Ертөнцийн Эзэний Үг алдана гэж байхгүй учраас ойлголт маань алдаатай байж таарна. Тэгвэл дээрх асуултын зөв хариултыг олохын тулд бид буруу ойлголтоо засах нь нэн чухал.

Есүсийн хэлсэн үгийг бид дагах ёстой гэвэл ойлгомжтой санагдана. Тэгвэл Есүс Мосегийн Хуулийг дээдэлдэг бөгөөд Хууль дагахыг дэмждэг байсан. Тэр хэлэхдээ: “Хуулийг… хэрэгсэхгүй болгохоор Намайг ирсэн гэж бүү бод. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бус, харин биелүүлэхийн тулд Би ирсэн юм. Үнэнээр Би та нарт хэлье. Тэнгэр газар өнгөрөн одож, бүгд биелэгдэх хүртэл Хуулиас ганц ч үсэг, ганц ч зураас алга болохгүй. Тиймээс эдгээр тушаалын хамгийн өчүүхнийг нь ч болов үл тоомсорлон, бусдад тийн заасан хэн боловч тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн өчүүхэн нэгэн гэгдэх болно. Харин эдгээрийг сахиж, ийн заасан хэн боловч тэнгэрийн хаанчлалд агуу нэгэн гэгдэх болно” гэв (Матай 5:17-20).

Есүсийн иудейчүүдэд хэлсэн энэ үг дэндүү тодорхой. Газар дэлхий үгүй болтол Мосед өгсөн Хууль нь хүчинтэй хэвээр, тэр Хуулийг үл тоомсорлон байж болохгүй, харин сахих ёстой.

Тэгвэл элч Паул Ариун Сүнсний нөлөөгөөр Хуулийн тухайд юу гэж бичсэнийг авч үзье. Үүнд: “Христ ирж, биднийг итгэлээр зөвтгөх хүртэл, Хууль нь биднийг [Христ рүү аваачих] зааварлагч болж байв. Харин эдүгээ итгэл ирсэн тул бид цаашид зааварлагчийн дор байхаа больсон” (Галат 3:24-25). Ингээд “бид хуулийн дор бус, харин нигүүлслийн [хайр ивээлийн] дор байгаа” болсон (Ром 6:14-15). Паул Хуулийг Христтэй, итгэлтэй, нигүүлсэл буюу хайр ивээлтэй эсрэгцүүлдэг.
Үргэлжлүүлэн тайлбарлахдаа Паул: “…аливаа хүн Хуулийн үйлсээр бус, харин [Христ Есүсийн] итгэлээр зөвтгөгддөг… Тиймээс бид Хуулийн үйлсээр бус, харин [Христийн] итгэлээр зөвтгөгдөхийн тулд Христ Есүст итгэсэн шүү дээ. Яагаад гэвэл Хуулийн үйлсээр зөвтгөгдөх махбод гэж үгүй.” (Галат 2:16, бас Ром 3:20-24-г үзнэ үү).

Улмаар, “Хуулийн номд бичигдсэн бүхнийг хэрэгжүүлдэггүй, дагадаггүй хүн бүр хараагдсан.” Хэн ч Хуулийг алдалгүй дагаж чадахгүй учраас “Хуулийн үйлсийг түшигчид бүгдээрээ хараал дор байдаг” (Галат 3:10).

“Чулуун дээр үсгээр сийлэгдсэн” алдартай 10 Хууль бол “үхлийн үйлчлэл”, “ял зэмлэлийн үйлчлэл” учраас тэр (2 Коринф 3:7-11; Чөлөөлөгдсөн нь 31:18). Паулын үг мөн тодорхой. Хүн хичнээн хичээсэн ч гэсэн Хуулийг дагаснаар зөв хүн болж аврагдана гэж байхгүй. Тиймээс ч, “Хуулийн дор байхыг хүсэгч хүмүүс”-т Паул хуулийн “боолчлолын буулгад” дахиж орохоос сэрэмжлүүлсэн (Галат 4:31-5:1).

Тэгвэл, Есүс Мосегийн Хуулийг дагах ёстой гэж шаардсан боловч Паул тийм боолчлолд орох хэрэггүй гэж заадаг. Тэд Хуулийн тал дээр илт зөрчилддөг. Ертөнцийн Эзэний Үг дотроо зөрчилдөөнгүй гэхэд илт зөрчилдөх энэ хоёр байр суурийг бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ? Есүсийг дагая гэж хүссэн бид өнөөдөр Библийн аль үгийг дагах нь зөв бэ? Бид аврагдахын тулд яг яах ёстой вэ?

үргэлжлэл…