Skip to content

blog

Аврагдах дэс дараа

“Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдоно. Харин тус бүр өөрийн дараалалтай байна…” (1 Коринт 15:22-23). Дээрх гайхалтай зөгнөл хүн төрөлхтөний өвөг эцэг… Read More »Аврагдах дэс дараа

Енох үхээгүй үү?

Библийн дэндүү олон ишлэлийн дагуу хүн үхэхдээ сэхээгүй болж, үл орших байдалд ордог. Энэ үнэнтэй зөрчилдөх мэт хэд хэдэн Библийн хэсэг бий. Гэтэл Ертөнцийн Эзэн… Read More »Енох үхээгүй үү?