Skip to content

үхэл

Аврагдах дэс дараа

“Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьд болгогдоно. Харин тус бүр өөрийн дараалалтай байна…” (1 Коринт 15:22-23). Дээрх гайхалтай зөгнөл хүн төрөлхтөний өвөг эцэг… Read More »Аврагдах дэс дараа

Енох үхээгүй үү?

Библийн дэндүү олон ишлэлийн дагуу хүн үхэхдээ сэхээгүй болж, үл орших байдалд ордог. Энэ үнэнтэй зөрчилдөх мэт хэд хэдэн Библийн хэсэг бий. Гэтэл Ертөнцийн Эзэн… Read More »Енох үхээгүй үү?

Үхлийг шийдсэн нь

Энэ дэлхий дээр төрсөн хүн бүр зайлшгүй үхэж оршин байхаа болино хэмээн Библи заадаг. Үхэхэд хүргэх шалтгаан бол өвөг эцэг Адамаас өвлөж авсан “уламжлалт үхэл”… Read More »Үхлийг шийдсэн нь

Хүн гэж юу вэ?

Хүнийг анх Бүтээгч Эзэн бүтээсэн гэдэг нь итгэгчдийн дунд ямар ч маргаангүй сэдэв. Гэвч хүний бүтцийн талаар философичид болон теологичид олон зууны турш маргасаар ирсэн.… Read More »Хүн гэж юу вэ?